လားရှိုးဆေးရုံကြီး Highly Infectious Patient Management and PPE Training ကျင်းပ

GMS Health Security Project စီမံချက်ဝင်ဆေးရုံဖြစ်သော လားရှိုးဆေးရုံကြီးတွင် Highly Infectious Patient Management ဆင့်ပွါးသင်တန်းများကို ဆေးရုံရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဆင့်ပွါးသင်တန်းများ ဆက်လက်ပို့ချပေးနေပါသည်။

More Tags